การรับประกันและคืนสินค้า

 

 


 1. ตลับหมึกเลเซอร์

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า (สินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์) และเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรม ลูกแม็กติดหรือเกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทและอื่นๆ

2. เครื่องปริ้นเตอร์
สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า (สินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์) และเงื่อนไขการรับประกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้กำหนด

3. เครื่องเช่า
ผู้ให้เช่าเป็นผู้ดูแลและชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าว ในกรณีการใช้งานปกติ ยกเว้นความเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรม ลูกแม็กติดหรือเกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทและอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ยึดตามสัญญาฉบับเต็มที่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ตลับหมึก (เครื่องเช่า)
เมื่อใช้หมดแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ให้ผู้เช่านำส่งคืนบริษัทผู้ให้เช่า


** ในกรณีคืนสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าพร้อม ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี และติดต่อมาที่บริษัทฯ ได้ที่ฝ่ายจัดซื้อ โทร 063-515-2583